Conjugación verbo هَدَّ - árabe

X
Conjugar
Publicidad

Active

Past

 • أَنَاهَدَدْتُ
  anahadadtu
 • أَنْتَهَدَدْتَ
  antahadadta
 • أَنْتِهَدَدْتِ
  antihadadti
 • هُوَهَدَّ
  huwahadda
 • هِيَهَدَّتْ
  hiyahaddat
 • أَنْتُمَاهَدَدْتُمَا
  antumaahadadtumaa
 • هُمَاهَدَّا
  humaahaddaa
 • هُمَاهَدَّتَا
  humaahaddataa
 • نَحْنُهَدَدْنَا
  naHnuhadadnaa
 • أَنْتُمْهَدَدْتُمْ
  antumhadadtum
 • أَنْتُنَّهَدَدْتُنَّ
  antunnahadadtunna
 • هُمْهَدُّوا
  humhadduu
 • هُنَّهَدَدْنَ
  hunnahadadna

Present

 • أَنَاأَهِدُّ
  anaʾahiddu
 • أَنْتَتَهِدُّ
  antatahiddu
 • أَنْتِتَهِدِّينَ
  antitahiddiina
 • هُوَيَهِدُّ
  huwayahiddu
 • هِيَتَهِدُّ
  hiyatahiddu
 • أَنْتُمَاتَهِدَّانِ
  antumaatahiddaani
 • هُمَايَهِدَّانِ
  humaayahiddaani
 • هُمَاتَهِدَّانِ
  humaatahiddaani
 • نَحْنُنَهِدُّ
  naHnunahiddu
 • أَنْتُمْتَهِدُّونَ
  antumtahidduuna
 • أَنْتُنَّتَهْدِدْنَ
  antunnatahdidna
 • هُمْيَهِدُّونَ
  humyahidduuna
 • هُنَّيَهْدِدْنَ
  hunnayahdidna

Subjunctive

 • أَنَاأَهِدَّ
  anaʾahidda
 • أَنْتَتَهِدَّ
  antatahidda
 • أَنْتِتَهِدِّي
  antitahiddii
 • هُوَيَهِدَّ
  huwayahidda
 • هِيَتَهِدَّ
  hiyatahidda
 • أَنْتُمَاتَهِدَّا
  antumaatahiddaa
 • هُمَايَهِدَّا
  humaayahiddaa
 • هُمَاتَهِدَّا
  humaatahiddaa
 • نَحْنُنَهِدَّ
  naHnunahidda
 • أَنْتُمْتَهِدُّوا
  antumtahidduu
 • أَنْتُنَّتَهْدِدْنَ
  antunnatahdidna
 • هُمْيَهِدُّوا
  humyahidduu
 • هُنَّيَهْدِدْنَ
  hunnayahdidna

Passive

Jussive

 • أَنَاأَهِدَّ/أَهِدِّ/أَهْدِدْ
  anaʾahidda/ʾahiddi/ʾahdid
 • أَنْتَتَهِدَّ/تَهِدِّ/تَهْدِدْ
  antatahidda/tahiddi/tahdid
 • أَنْتِتَهِدِّي
  antitahiddii
 • هُوَيَهِدَّ/يَهِدِّ/يَهْدِدْ
  huwayahidda/yahiddi/yahdid
 • هِيَتَهِدَّ/تَهِدِّ/تَهْدِدْ
  hiyatahidda/tahiddi/tahdid
 • أَنْتُمَاتَهِدَّا
  antumaatahiddaa
 • هُمَايَهِدَّا
  humaayahiddaa
 • هُمَاتَهِدَّا
  humaatahiddaa
 • نَحْنُنَهِدَّ/نَهِدِّ/نَهْدِدْ
  naHnunahidda/nahiddi/nahdid
 • أَنْتُمْتَهِدُّوا
  antumtahidduu
 • أَنْتُنَّتَهْدِدْنَ
  antunnatahdidna
 • هُمْيَهِدُّوا
  humyahidduu
 • هُنَّيَهْدِدْنَ
  hunnayahdidna

Past

 • أَنَاهُدِدْتُ
  anahudidtu
 • أَنْتَهُدِدْتَ
  antahudidta
 • أَنْتِهُدِدْتِ
  antihudidti
 • هُوَهُدَّ
  huwahudda
 • هِيَهُدَّتْ
  hiyahuddat
 • أَنْتُمَاهُدِدْتُمَا
  antumaahudidtumaa
 • هُمَاهُدَّا
  humaahuddaa
 • هُمَاهُدَّتَا
  humaahuddataa
 • نَحْنُهُدِدْنَا
  naHnuhudidnaa
 • أَنْتُمْهُدِدْتُمْ
  antumhudidtum
 • أَنْتُنَّهُدِدْتُنَّ
  antunnahudidtunna
 • هُمْهُدُّوا
  humhudduu
 • هُنَّهُدِدْنَ
  hunnahudidna

Present

 • أَنَاأُهَدُّ
  anaʾuhaddu
 • أَنْتَتُهَدُّ
  antatuhaddu
 • أَنْتِتُهَدِّينَ
  antituhaddiina
 • هُوَيُهَدُّ
  huwayuhaddu
 • هِيَتُهَدُّ
  hiyatuhaddu
 • أَنْتُمَاتُهَدَّانِ
  antumaatuhaddaani
 • هُمَايُهَدَّانِ
  humaayuhaddaani
 • هُمَاتُهَدَّانِ
  humaatuhaddaani
 • نَحْنُنُهَدُّ
  naHnunuhaddu
 • أَنْتُمْتُهَدُّونَ
  antumtuhadduuna
 • أَنْتُنَّتُهْدَدْنَ
  antunnatuhdadna
 • هُمْيُهَدُّونَ
  humyuhadduuna
 • هُنَّيُهْدَدْنَ
  hunnayuhdadna

Subjunctive

 • أَنَاأُهَدَّ
  anaʾuhadda
 • أَنْتَتُهَدَّ
  antatuhadda
 • أَنْتِتُهَدِّي
  antituhaddii
 • هُوَيُهَدَّ
  huwayuhadda
 • هِيَتُهَدَّ
  hiyatuhadda
 • أَنْتُمَاتُهَدَّا
  antumaatuhaddaa
 • هُمَايُهَدَّا
  humaayuhaddaa
 • هُمَاتُهَدَّا
  humaatuhaddaa
 • نَحْنُنُهَدَّ
  naHnunuhadda
 • أَنْتُمْتُهَدُّوا
  antumtuhadduu
 • أَنْتُنَّتُهْدَدْنَ
  antunnatuhdadna
 • هُمْيُهَدُّوا
  humyuhadduu
 • هُنَّيُهْدَدْنَ
  hunnayuhdadna

Jussive

 • أَنَاأُهَدَّ/أُهَدِّ/أُهْدَدْ
  anaʾuhadda/ʾuhaddi/ʾuhdad
 • أَنْتَتُهَدَّ/تُهَدِّ/تُهْدَدْ
  antatuhadda/tuhaddi/tuhdad
 • أَنْتِتُهَدِّي
  antituhaddii
 • هُوَيُهَدَّ/يُهَدِّ/يُهْدَدْ
  huwayuhadda/yuhaddi/yuhdad
 • هِيَتُهَدَّ/تُهَدِّ/تُهْدَدْ
  hiyatuhadda/tuhaddi/tuhdad
 • أَنْتُمَاتُهَدَّا
  antumaatuhaddaa
 • هُمَايُهَدَّا
  humaayuhaddaa
 • هُمَاتُهَدَّا
  humaatuhaddaa
 • نَحْنُنُهَدَّ/نُهَدِّ/نُهْدَدْ
  naHnunuhadda/nuhaddi/nuhdad
 • أَنْتُمْتُهَدُّوا
  antumtuhadduu
 • أَنْتُنَّتُهْدَدْنَ
  antunnatuhdadna
 • هُمْيُهَدُّوا
  humyuhadduu
 • هُنَّيُهْدَدْنَ
  hunnayuhdadna

Imperative

 • أَنْتَهِدَّ/هِدِّ/اِهْدِدْ
  antahidda/hiddi/ihdid
 • أَنْتِهِدِّي
  antihiddii
 • أَنْتُمَاهِدَّا
  antumaahiddaa
 • أَنْتُمْهِدُّوا
  antumhidduu
 • أَنْتُنَّاِهْدِدْنَ
  antunnaihdidna

Participles

Active

 • هَادّ
  haadd

Passive

 • مَهْدُود
  mahduud

Verbal noun

  Publicidad
  Conjugar el verbo árabe هَدَّ, modelos de conjugación en árabe, verbos irregulares.
  Buscar la traducción en contexto de هَدَّ y su definición.
  Publicidad